Ann M. M.,from Nevada, playing on a Sheng Shi Gui Fei, machine, h …